لپ تاپ ریفربیش Refurbished چیست ؟

لپ تاپ هایی هستند كه در كشور های اروپایی و آمریكا جهت معرفی یا عرضه در نمایشگاه و ویترین های نمایندگی های رسمی بوده اند ولی چون سیاست های مبنا بر مشتری كشور های جهان اول با ایران فرق دارد اینجور دستگاه ها مستقیما به فروش نمی رسد بلكه به كارخانه سازنده برگشت میخورد .

لپ تاپ های ریفر بر خلاف تبلیغاتی كه شركت های دیگر انجام میدهند ، دست دوم یا مصرف شده نیستند بلكه لپ تاپ هایی هستند كه در كشور های اروپایی و آمریكا جهت معرفی یا عرضه در نمایشگاه و ویترین های نمایندگی های رسمی بوده اند ولی چون سیاست های مبنا بر مشتری كشور های جهان اول با ایران فرق دارد اینجور دستگاه ها مستقیما به فروش نمی رسد بلكه به كارخانه سازنده برگشته و بعد از تست دوباره و قرار گرفتن در قوطی كه برچسب ریفربیش دارد به فروش میرسد .

لپ تاپ های ریفر ، لپ تاپ های استوک مورد اطمینانی هستند . به این علت كه جنس های ریفر توسط كارخانه چندین بار تست میشوند خیلی مطمئنتر از جنس تازه هستند .