روش های پرداخت - استوک شاپ

بانک پاسارگاد مرتضی رمضانی
کارت
5022-2913-0738-1671
حساب
336-100-10011502-1
شبا
Ir-190570033610010011502001


بانک ملی مرتضی رمضانی
کارت
6037-9981-9064-5266
حساب
0227106320006
شبا
Ir-270170000000227106320006


بانک صادرات مرتضی رمضانی
کارت
6037-6975-7029-8684
حساب
0216125054003
شبا
Ir-190190000000216125054003


بانک سپه  مرتضی مضانی

شماره کارت
5892-1013-9120-9315
شماره حساب
3101028773446

تماس بگیرید